Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Genom sin roll som oberoende och sammanhållen expertresurs har företagshälsovården en unik möjlighet att se sambanden mellan hälsa och arbetsmiljö på både organisation-, grupp- och individnivå. Detta kräver en gedigen och bred kompetens inom exempelvis organisation och ledarskap, beteendevetenskap, ergonomi, medicin och rehabilitering. 

Uppdraget

För att säkerställa en tillgänglig företagshälsovård,  har regeringen gett oss i uppdrag att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården.

attach_fileLäs uppdraget i regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Så arbetar vi med uppdraget

Utifrån detta uppdrag startades ett projekt upp för att analysera behoven och sammanställa underlag. Läs mer om projektet nedan.