Robot

Experter för uppdrag att genomföra en kunskapssammanställning om artificiell intelligens, robotisering och arbetsmiljö

Nu söker vi experter för uppdrag att genomföra en kunskapssammanställning om artificiell intelligens, robotisering och arbetsmiljö

  • 31 juli 2020

Olika digital teknik har under många år införts på arbetsplatser i olika utsträckning med varierade syften. Utvecklingen och införandet av t.ex. artificiell intelligens (AI) och robotisering innebär ofta väsentliga förändringar i hur arbetsuppgifter utförs och arbetsmiljön utformas. Mot bakgrund av detta har Myndigheten för arbetsmiljökunskap beslutat att genomföra en kunskapssammanställning med fokus på AI, robotisering och liknande teknik och arbetsmiljön.

Uppdraget

Syftet med kunskapssammanställningen är att identifiera och sammanställa befintlig forskning som beskriver och analyserar hur AI, robotisering och liknande teknik inverkar på arbetsmiljön inom olika branscher.

Två experter arbetar tillsammans med att genomföra arbetet med kunskapssammanställningen. Myndighetens processmodell för systematiska kunskapssammanställningar innebär bland annat att forskarna tillsammans med bibliotekarie genomför systematiska sökningar av vetenskaplig litteratur i relevanta databaser. Därefter gör experterna en genomgång, relevansbedömning och kvalitetsgranskning av litteraturen följt av en sammanvägning av resultat och värdering av kunskapen. I slutet av arbetet med kunskapssammanställningen kommer en extern bedömare granska innehåll samt metod vars kommentarer experterna behöver beakta.

Arbetet avrapporteras med en kunskapssammanställning. Därtill kan kommunikationsaktiviteter komma t.ex. medverka i myndighetens framställande av podcast, kortfilm, seminarium eller liknande.

Experterna kommer ingå i en projektgrupp med representanter från myndigheten. Myndigheten bistår med en processledare vars främsta uppgift är att följa arbetet med fokus på tidplan och att syfte med sammanställningen hålls, samt kommunikatörer som bidrar till att kunskapssammanställningen presenteras och sprids på lämpligt sätt. Biblioteksstöd erbjuds från myndigheten eller om möjligt på de sökandes lärosäten vilket myndigheten då ersätter.

Utifrån rådande omständigheter på grund av pandemin är utgångspunkten att alla möten genomförs digitalt. Experterna väljer själva var de vill genomföra arbetet och möjligheter att arbeta i myndighetens lokaler ges och uppmuntras, men då med hänsyn till rekommendationer kring den rådande pandemin. Önskvärt är, om möjligt utifrån pandemin, att tre fysiska möten hålls i Gävle, ersättning för resor och eventuell logi utgår.

Kvalifikationer

Vi söker två experter som på myndighetens uppdrag vill arbeta fram en begränsad systematisk kunskapssammanställning (rapid review).

Vi vill att du som expert ska ha:

  • dokumenterad kompetens inom områden som är relevanta för uppdraget
  • uppvisat god kvalitet i tidigare publikationer och leveranser
  • metodkompetens och erfarenhet av att skriva systematiska kunskapssammanställningar (skallkrav gäller för huvudansvarig expert och börkrav för eventuell medsökande)
  • utmärkta kunskaper i det svenska språket och kan använda språket obehindrat i såväl tal som skrift

Huvudansvarig expert ska vara disputerad och ha uppnått minst docentkompetens, eventuell medsökande ska minst ha magisterexamen.

Tidplan och ersättning

Arbetet med kunskapssammanställningen påbörjas senast i slutet av september 2020 och en färdigställd kunskapssammanställning ska vara presenterad och kommunicerad senare delen av våren 2021, tidsram beslutas i samråd med experterna.

Omfattningen på experternas arbetstid uppskattas uppgå till cirka totalt 800 timmar (arbetstid som delas mellan två experter). Timersättning utgår och uppskattningen av uppdragets omfattning och tidsramar specificeras i dialog med experter.

Ansökan

Ansökan sker genom att ladda hem och fylla i dokumentet för ansökan som du finner här nedan.

Ansökan ska innehålla:

  • kortare redogörelse om dina kompetenser inom området.
  • förslag på viktiga inriktningar/områden som kunskapssammanställningen behöver innehålla (max 1 sida)
  • CV
  • Publikationslista
attach_fileLadda hem dokument för ansökan

Uppdraget kan sökas enskilt eller tillsammans med en medsökande. Referenstagning kan bli aktuell.

Ifylld ansökan inkl. CV och publikationslista skickas via e-post till jobb@mynak.se med rubriken ”Expertansökan Dnr: 20/00135”.

Sista ansökningsdag är 31 juli 2020.

Frågor

Om du har frågor om utlysningen kontaktar du:

Anna Mannikoff, Stf generaldirektör och funktionssamordnare vid Analys
anna.mannikoff@mynak.se

Monica Kaltenbrunner, processledande analytiker
monica.kaltenbrunner@mynak.se