Framtidens arbetsmiljö i Sverige

I regleringsbrevet för 2018 gav regeringen oss i uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning om framtidens arbetsliv och utifrån vår sammanställning utforma fördjupade kunskapsöversikter på utvalda områden. I uppdraget ingick också att identifiera kunskapsluckor. I föreliggande rapport redovisar vi detta uppdrag.

Relaterad information

    Övrig information

    Typ av publikation

  • Beteckning

    Rapport KS 2020:1

  • Publicerad

    24 februari, 2020