24 träffar(sida 1 av 3)

Förebygg och åtgärda ryggbesvär

Denna kortfattade vägledning ger praktiska råd om hur en organisation kan arbeta för att förebygga ryggbesvär hos medarbetare samt vad man gör om medarbetare drabbas av ryggbesvär till följd av arbetet.

Framtidens arbetsmiljö i Sverige

I regleringsbrevet för 2018 gav regeringen oss i uppdrag att sammanställa nationell och internationell forskning om framtidens arbetsliv och utifrån vår sammanställning utforma fördjupade kunskapsöversikter på utvalda områden. I uppdraget ingick också att identifiera kunskapsluckor. I föreliggande rapport redovisar vi detta uppdrag.

  • Publicerad24 februari, 2020
  • |
  • Typ av publikation

Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser

I ett särskilt uppdrag till oss efterlyste regeringen en sammanställning över kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser (A2018/01349/ARM). I föreliggande rapport redovisar vi svar på detta uppdrag.

  • Publicerad24 februari, 2020
  • |
  • Typ av publikation

Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser

I denna kunskapssammanställning har forskarna identifierat fyra olika områden som särskilt relevanta för förändringskompetens i organisationer, nämligen: ledning, chefer och förändringsagenter samt kompetens och möjligheter till lärande i förändringsprocesser.