Coronaviruset i ett mikroskop

Arbetsmiljö i organisationer vid utbrott av epidemier och pandemier

Vi har beslutat att genomföra en kunskapssammanställning med fokus på psykosocial och ergonomisk arbetsmiljö vid utbrott av epidemier och pandemier.

Bakgrund

Kunskap om effekter av coronavirusets (covid-19) spridning i Sverige utifrån ett arbetsmiljöperspektiv är av naturliga skäl begränsad. Det kan dock finnas internationell forskning om utbrott av epidemier eller pandemier och arbetsmiljö som kan appliceras på svenska förhållanden och användas som underlag till en kunskapssammanställning.

Mot bakgrund av detta har vi beslutat att genomföra en kunskapssammanställning med fokus på utbrott av epidemier och pandemier och dess inverkan på arbetsmiljö.

Syfte

Det övergripande syftet med kunskapssammanställningen är att kartlägga och sammanfatta vilken inverkan epidemier eller pandemier har på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, på organisations- och individnivå.

Kunskapssammanställning ska bland annat besvara följande frågeställningar:

  • Hur påverkades den psykosociala och ergonomiska arbetsmiljön i organisationer under en pågående epidemi eller pandemi?
  • Vilka arbetsmiljöinterventioner genomfördes för att förebygga eller åtgärda psykisk eller muskuloskelettal ohälsa?
  • Vilka effekter hade dessa interventioner på kort och lång sikt?
  • Framkom skillnader avseende övriga frågeställningar i förhållande till faktorer som bransch, yrkesgrupp och kön?

Mål

Det övergripande målet med projektet är att hösten 2021 slutföra kunskapssammanställning som kartlägger och sammanfattar forskning om vilken inverkan epidemier eller pandemier har på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, på organisations- och individnivå. Kunskapssammanställningen bör tydligt belysa hur forskningen kan förstås med fokus på den svenska kontexten.

Tidsplan

14%
  • play_arrowStart: 1 augusti 2020
  • flagAvslut: 1 september 2021