Friska och välmående arbetsplatser

En förutsättning för friska och välmående arbetsplatser är att känna till vilka faktorer som bidrar till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Handlar det om hur höga krav som ställs eller vilka resurser som finns? Vilket ansvar jag som medarbetare får eller kanske tar? Spelar fikarasten någon roll? Hur tillgänglig chefen är?

  • Pågående

  • Januari 2020

Att arbetsplatserna blir bra på att förstärka det som gör att vi trivs och mår bra på jobbet är målsättningen med resultatet av fyra projekt som vi nu genomför inom regeringsuppdraget ”Friska och välmående arbetsplatser”. Vi har valt att titta närmare på och sammanställa friskfaktorer inom fyra specifika områden, psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, organisering av arbetet samt fysisk arbetsmiljö med särskilt fokus på belastningsergonomi. Inom dessa områden kommer vi att ta reda på och sammanställa vilka faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser med utgångspunkt i det som fungerar bra, skapar arbetsglädje och effektivitet.

Projekten startades upp i mars 2019 och pågår fram till och med oktober 2019. Resultaten från projekten kommer sedan att sammanställas och kommuniceras. Nedan kan du läsa mer om vad respektive delprojekt handlar om.

Psykosocial arbetsmiljöclose

Psykosocial arbetsmiljö är ett brett område där bland annat medarbetares upplevelser av arbetet och andras bemötande ingår. Genom att titta på denna typ av upplevelser och lyfta dem till en organisatorisk nivå, kan man följa och studera olika mönster på arbetsplatser. Det kan till exempel handla om hur behovet av stöd ser ut, vilka möjligheter som finns till personlig utveckling, hur kulturen är på arbetsplatsen, arbetsbelastning och gruppklimat. Vi tittar närmare på den forskning som gjorts inom detta område för att ta reda på vilka faktorer inom den psykosociala arbetsmiljön som bidrar till god arbetsmiljö, hälsa och hög effektivitet på arbetsplatsen.

Ansvariga experter:

  • Per Lytsy, Karolinska Institutet
  • Emilie Friberg, Karolinska institutet

Ledarskapclose

Chefers ledarskap utgår från rätten att leda och fördela arbetet. Ledarskap kan genomföras på många olika sätt med olika typer av beteenden, något som kan tänkas få betydelse för både medarbetare och för arbetsplatsens effektivitet. Vi tittar närmare på vilka ledarskapsbeteenden som är hälsofrämjande och som gör att vi är effektiva på jobbet.

Ansvariga experter:

  • Andreas Wallo, Linköpings universitet
  • Daniel Lundqvist, Linköpings universitet

Organisatorisk arbetsmiljöclose

Det som berör den organisatoriska arbetsmiljön handlar till exempel om vilka medarbetare som ska göra vilka arbetsuppgifter och vem som har styr över olika frågor eller områden. Beroende på vilken organisationsstruktur man väljer ges olika förutsättningar för medarbetares arbetsmiljö och hälsa, och för arbetsplatsens effektivitet. Vad är det då som är viktigt för att främja detta? Det är det vi ska titta närmare på.

Ansvariga experter:

  • Karolina Parding, Luleå tekniska universitet
  • Fredrik Sjögren, Luleå tekniska universitet

Fysisk arbetsmiljö med fokus på belastningsergonomiclose

Inom det fysiska arbetsmiljöarbetet finns ett stort intresse av att förebygga och minimera risker, men det har också börjat komma mer forskning kring hur den fysiska arbetsmiljön kan utformas för att vara hälsofrämjande och bidra till god hälsa och effektivitet. Vi ser att det är viktigt att vi får med de fysiska delarna i arbetet och därför tittar vi närmare på den forskning som finns och vad den säger om kopplingen mellan fysisk arbetsmiljö och hälsa och välmående. Vi kommer också att se om det finns områden som det behöver forskas mer inom, så en del av arbetet handlar om att ta reda på vilka kunskapsluckor som finns i dagsläget.

Ansvariga experter:

  • Cecilia Berlin, Chalmers tekniska högskola
  • Maral Babapour, Chalmers tekniska högskola

Ansvarig

Relaterad information