Vårt uppdrag

Vi är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv genom att vara ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö.

Vi sprider forskningsbaserad kunskap om arbetsmiljö

För att lyckas i arbetsmiljöarbetet krävs förebyggande arbete utifrån bästa tillgängliga kunskap. Det finns mycket forskning och därmed mycket kunskap om arbetsmiljö som i dagsläget inte kommer till praktisk nytta i arbetslivet. Det är också i dag svårt att skapa sig en bild över det samlade kunskapsläget. Vår uppgift är att bidra till att lösa dessa problem genom att sammanställa evidensbaserad arbetsmiljökunskap och sprida den bland relevanta aktörer på arbetsmiljöområdet.

Vi utvärderar och analyserar arbetsmiljöpolitiken

Arbetsmiljöpolitiken är viktig båda ur ett individ- och samhällsperspektiv, bland annat eftersom den kan bidra till att minska sjukskrivningstalen. Men hur vet man vilka insatser som fungerar? Vi gör utvärderingar och analyser av statliga initiativ på området för att få fram underlag för att bedöma effektiviteten i olika insatser.

Vi bedriver omvärldsbevakning

Genom att följa och analysera utvecklingen på arbetsmiljöområdet kan vi kontinuerligt stärka vårt kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete.

Vi stödjer företagshälsovårdens utveckling

Företagshälsovården har en viktig roll inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för en framgångsrik företagshälsovård genom att följa utvecklingen inom området och utarbeta forskningsbaserade riktlinjer som kan komma till användning för företagshälsovårdens olika aktörer.

Vi har samlat information till företagshälsovården på vår webb foretagshalsa.mynak.se.

Vi verkar internationellt

För att förbättra kunskapen om arbetsmiljö krävs även ett aktivt deltagande i internationella arbetsmiljöarbetet. Vi ska därför följa utvecklingen om arbetsmiljö inom bland annat EU och verka för ökad kunskap om dessa frågor även i andra internationella sammanhang.

Instruktion och regleringsbrev

Det är riksdagen och regeringen som bestämmer inriktning och ändamål för vår verksamhet. Regeringens instruktioner till oss anges i en särskild förordning (2018:254) samt i ett årligt regleringsbrev med krav på vad vi ska genomföra under ett budgetår.

För mer information se: